Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Suliqua® - En logisk behandlingsstrategi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Suliqua fick subvention november 2017 och finns sedan dess för förskrivning.

Suliqua® ingår i läkemedelsförmånerna för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

Suliqua® är ett läkemedel där Sanofi har kombinerat världens mest använda basinsulin1, Lantus® (insulin glargin 100E/ml) med en kortverkande GLP-1-analog, Lyxumia® (lixisenatid), vilken kapar måltidstopparna. Suliqua® är en logisk behandling i en injektion för de patienter som behöver intensifiering av sin insulinbehandling. De båda komponenterna som ingår i Suliqua® har visat sig vara kardiovaskulärt säkra.2

Suiqua graf

Suliqua® är enkelt att använda och titrera2

  • Suliqua® ges en gång per dag med en SoloStar®-penna
  • Suliqua® titreras som ett basinsulin
  • Suliqua® påverkar både fastevärdet och värdet efter måltid, dvs glukossvängningen över dygnet

  

Referenser:
1 IMS data on file, Sanofi
2 Suliqua® SPC sept 2017

Kortfattad produktinformation Suliqua®

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid) ℞, F, A10AE54,  100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna respektive 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna.
Indikation: Suliqua är avsett för, i kombination med metformin, behandling av vuxna med diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen när tillräcklig kontroll inte uppnåtts med metformin enbart eller i kombination med ett annat peroralt glukossänkande läkemedel eller basinsulin.
Varning och försiktighet
: Suliqua ska inte användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.fass.se.
Förpackningar
: Suliqua SoloStar 3x3 ml pennor samt 5x3 ml pennor.
Kontaktuppgifter: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2018.

Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se.

Approval ID: SASE.LALI.17.11.0382