Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Adderad effekt med Suliqua®

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Studier har visat att Lantus® och Lyxumia® sänker fastevärdet respektive blodsockerstegringen efter måltid. Kombineras dessa två komponenter ses en adderad effekt på fastevärdet och måltidstopparna vilket ger ett ytterligare lägre HbA1c.

Adderad effekt med Suliqua

Anpassad från Kovatchev et al. EASD 2016 Oral presentation #3. Riddle et al. Diab Care 2003;26:3080-3086. Meier et al. Diabetes Care. 2015 Jul;38(7):1263-73

Kortfattad produktinformation Suliqua®

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid) ℞, F, A10AE54,  100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna respektive 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna.
Indikation: Suliqua är avsett för, i kombination med metformin, behandling av vuxna med diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen när tillräcklig kontroll inte uppnåtts med metformin enbart eller i kombination med ett annat peroralt glukossänkande läkemedel eller basinsulin.
Varning och försiktighet
: Suliqua ska inte användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.fass.se.
Förpackningar
: Suliqua SoloStar 3x3 ml pennor samt 5x3 ml pennor.
Kontaktuppgifter: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2018.

Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se.

Approval ID: SASE.LALI.17.11.0382